Algemene voorwaarden leveringsvoorwaarden

 1. Definities
 1. Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke afnemer van diensten of producten van opdrachtnemer; 
 2. Opdrachtnemer: BakkerRijk en/of bakkerijspecialiteiten.nl, KvK-nummer: 76892182, gevestigd te Schipluiden; 
 3. Ontvanger: de derde (niet-opdrachtgever) aan wie opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever levert; 
 4. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd; 
 5. (Op)levering: tijdstip dat opdrachtgever of ontvanger een product of dienst van opdrachtnemer ontvangt; 
 6. Schriftelijk: per brief, e-mail of whatsapp-bericht.

 

 1. Afspraken, inspanningen en verantwoordelijkheden 
 2. Opdrachtnemer verricht voor opdrachtgever diensten die verwant zijn aan (het (laten) leveren van) bakkerijproducten, het bouwen en onderhouden van websites daarover en de marketing daaromtrent. 
 3. Opdrachtnemer werkt naar eigen inzicht en bij advisering in de vorm van een inspanningsverplichting. 
 4. Opdrachtnemer doet via een website een aanbieding of brengt een offerte uit met daarin afspraken over de dienst, het product, de duur (eenmalig of (on)bepaalde tijd), de prijs en/of het tarief (fixed price, uurtarief en/of een abonnement), inclusief of exclusief BTW, en de verwachte leverdatum. 
 5. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan: kennelijke verschrijvingen in offertes en/of op websites en/of webshops, te laat geaccepteerde offertes of acties, en/of aanbiedingen waarvan de voorraad op is. 
 6. Een tijdig geaccepteerde offerte of een via een website of webshop geplaatste order, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijd geldt de laatste schriftelijke afspraak. Een nietige bepaling wordt door partijen vervangen, de overige bepalingen blijven gelden. 
 7. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de opdracht. 
 8. Opdrachtgever is na oplevering van een website zelf verantwoordelijk voor de inhoud. 
 9. Levering zal, tenzij expliciet afgesproken, niet plaatsvinden op zon- en feestdagen. 

 

 1. Opzegging 
 2. Artikel 3 geldt voor overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet voor eenmalige bestellingen. 
 3. Opzegging gebeurt schriftelijk met een opzegtermijn van een maand. Als opdrachtnemer zonder opzegging doorwerkt voor opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor een zelfde tijd. Opdrachtnemer is vrij prijzen en tarieven redelijkerwijs te verhogen als dit is gebaseerd op aantoonbaar gestegen prijzen van grondstoffen en/of leveranciers. Opdrachtgever mag opzeggen bij een prijsstijging. 

 

 1. Intellectueel eigendom, gebruiksrecht, buiten gebruik stellen 
 2. Opdrachtnemer heeft en houdt de intellectuele eigendomsrechten van werken en gegevens die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever krijgt na oplevering en betaling het gebruiksrecht. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) de website van opdrachtgever tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud. 

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever of ontvanger, die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig verstrekken van informatie of het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie (zoals de gegevens van ontvanger). 
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht (zie ook artikel 7.). 
 4. De totale aansprakelijkheid omvat in geen geval meer dan het bedrag dat opdrachtnemer en opdrachtnemer voor een opdracht zijn overeengekomen. 
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden (zoals websitebouwers, hostingpartijen, transporteurs, leveranciers en bakkers) en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden. Bij klachten over en/of non-conforme prestaties door een door opdrachtnemer ingeschakelde derde, zal opdrachtnemer zich maximaal inspannen om door middel van bemiddeling een oplossing te bewerkstelligen, maar is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd opdrachtgever of ontvanger door te verwijzen naar die derde. 
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van ontvangers en andere derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet van de opdrachtnemer. 
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het “lekken” van informatie van opdrachtgever als dit het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van internet of links door opdrachtgever. 
 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten van opdrachtnemers’ site. 

 

 1. Herroepingsrecht voor particulieren 
 2. Bij levering van producten kan een particuliere opdrachtgever zich binnen 7 dagen (na ontvangst) bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Tijdens de bedenktijd gaat opdrachtgever zorgvuldig om met product en verpakking. Opdrachtgever pakt het product slechts uit, voor zover dat nodig is voor een oordeel. Bij herroeping retourneert opdrachtgever het product in de originele staat en verpakking, volgens instructies van opdrachtnemer. Herroeping kan niet bij producten: 
 3. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever (maatwerk zoals producten met specifieke teksten, namen of logo’s); 
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

III. die snel kunnen bederven of verouderen (zoals taarten, brood en verse producten). 

 1. De kosten van herroeping/bedenking/ontbinding komen voor rekening van de klant. 
 2. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal opdrachtnemer dit bedrag na ontbinding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, verrekenen en terugbetalen. 

 

 1. Overmacht 
 2. In geval van tijdelijke overmacht komt opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd. 
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen na overmacht ook overeenkomen dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt herzien of ontbonden. 

 

 1. Vertrouwelijkheid 
 2. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie die van of over opdrachtgever wordt verkregen, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt. 
 3. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart. 
 4. Opdrachtnemer is vrij de marktinformatie te gebruiken om de eigen marktkennis te vergroten. Opdrachtgever krijgt marktinformatie van opdrachtnemer zonder recht op exclusiviteit, maar opdrachtnemer garandeert dat informatie over opdrachtgever niet zal worden doorverkocht of doorgegeven aan derden die concurrent zijn van opdrachtgever. 

 

 1. Betaling
 2. Opdrachtnemer mag bij producten die niet in aanmerking komen voor herroeping (zie artikel 6) 100% vooruitbetaling verlangen. In overige gevallen mag opdrachtnemer tot 50% vooruitbetaling vragen 
 3. Als een opdrachtgever niet binnen de factuurtermijn betaalt, mag opdrachtnemer aan buitengerechtelijke incassokosten 15% van de factuur extra in rekening brengen, met een minimum van EUR 40,00 en bij nog latere betaling daarna ook de gerechtelijke incasso- en/of proceskosten. 

 

 1. Klachten en toepasselijk recht 
 2. Klachten dienen uiterlijk twee weken na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. 
 3. Opdrachtgever dient opdrachtnemer een redelijke termijn en voldoende toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen. 
 4. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
 5. Opdrachtnemer valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

 

versie 04.03.22

Download hier onze algemene voorwaarden leveringsvoorwaarden.